Úvod Vývěsková sdělení

Vývěsková sdělení

Vývěsková sdělení

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENí (ZIMNÍ ZAHRADA V BUDOVĚ PRIESSNITZ)

 

 

V programu je vymezen časový prostor pro tři bloky prezentací vývěskových sdělení ve dnech 5. - 8. ledna 2012. Přítomnost autorů k diskuzi je nezbytná dle sekcí uvedených v programu. Přesné číslo panelu pro vybraná sdělení bude uvedeno v definitivním programu konference, který účastníci obdrží při registraci.

Výbor ČNPS znovu žádá autory vývěskových sdělení, aby věnovali maximální pozornost jejich odborné i technické úrovni. Pro posterová sdělení je důležitá stručnost, dodržení didaktických pravidel a přehlednost s jakou je téma prezentováno. Postery shrnují přehled dané problematiky nebo uvádějí vlastní data a pozorování (tyto jsou preferovány). V případě posterů s vlastními daty musí mít každý poster tyto součásti: Úvod (včetně formulování východisek pro studii a cílů resp. hypotéz), Metodika, Vlastní výsledky (obsahují jen stručný text, především pak tabulky, grafy nebo obrázky), Diskuze a stručný Závěr. V oddílu Metodiky je nutné jmenovitě uvést, jaké statistické metody byly použity k testování formulovaných hypotéz.

Připomínáme, že u autorů přihlášených posterů, které nebudou na konferenci vyvěšeny bez řádné a včasné omluvy organizačnímu výboru, nebudou akceptovány přihlášky vývěskových sdělení na konferenci v roce 2013.

Pro vývěsková sdělení budou sloužit panely o rozměrech 120 cm na výšku, 95 cm na šířku s textilním měkkým povrchem k upevňování materiálů špendlíky. Postery budou na svých místech umístěny po celou dobu konference.

  

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ

 

ČTVRTEK 5. 1. 2012 a PÁTEK 6. 1. 2012

13.30 – 14.30

KLINICKÝ VÝZKUM I

P1.         Raszka M., Kopřivová K., Praško J.: Theta aktivita předního cingula souvisí s výsledkem kogitivně-behaviorální terapie u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou

P2.         Diveky T., Prasko J., Latalova K., Grambal A., Kamaradova D., Silhan P.: Heart rate variability spectral analysis in patients with panic disorder compared with healthy controls

P3.         Šilhán P., Uřinovská R., Grundmann M., Perničková D., Hosák L.: První zkušenosti s vyšetřováním sérových hladin antidepresiv na lůžkovém psychiatrickém oddělení FN Ostrava

P4.         Bízik G., Bob P., Pavlát J., Raboch J. Uhrová J., Benáková H., Zima T.: Imunitní nálezy ve vztahu ke stresu a disociaci u depresivních pacientů

P5.         Latalova K., Prasko J., Diveky T., Kamaradova D., Velartova H., Grambal A.: Autonomic nervous systém in euthymic patients with bipolar affective disorder

P6.         Prasko J., Kamaradova D., Diveky T., Grambal A., Jelenova D., Latalova K., Sigmundova Z., Vrbova K., Silhan P.: Predicting the therapeutic response to intensive psychotherapeutic programs in patients with anxiety disorder

P7.         Babic S., Varga J., Hlaváčová N., Ježová D.: Dynamika zmien úzkostného a depresii podobného správania po podávaní aldosterónu

P8.         Mikoláš P., Vyhnánek J., Škoch A., Tintěra J., Horáček J.: Hodnocení komplexity BOLD signálu fMRI pomocí aproximativní entropie

P9.         Přikrylová Kučerová H., Přikryl R., Ustohal L.: Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na pracovní paměť u schizofrenie.

P10.       Horacek R., Prasko J., Mainerová B., Latalova K., Grosmanova T., Blahut L., Horakova M.: Delirium in surgery intensive unit

KLINICKÝ VÝZKUM II

P11.       Drástová H., Krombholz R.: Agomelatin v léčbě deprese starších pacientů

P12.       Janatka J., Morávek S., Mikuláš J., Tichý V.: Sexuální funkce při léčbě antipsychotiky a antidepresivy

P13.       Köhler R.: Současná praxe v provádění elektrokonvulzivní terapie v České republice

P14.       Gáliková P., Herink J., Slováčková B., Semecký V.: Postoje pacientů k léčbě antidepresivy III. generace

P15.       Šmoldasová J., Kubínek R.: Medikace v průběhu života

P16.       Vrbová K., Demlová B., Sandoval A.: Denní stacionář pro pacienty s psychotickým onemocněním – možná cesta ke zlepšení adherence v dlouhodobé antipsychotické léčbě

P17.       Ustohal L., Přikryl R., Přikrylová Kučerová H., Vrzalová M., Kašpárek T., Češková E., Stehnová I., Večeřová M., Nemcová M., Pelucha R.: Psychofarmakologická léčba schizofrenie na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno v roce 2010

P18.       Demlová B., Vrbová K.: Spektrum úzkostných poruch a jejich léčba v psychiatrické ambulanci PsK FN Olomouc

P19.       Grambal A., Praško J.: Farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti v praxi

P20.       Grambal A., Praško J.: Proč nežít – kognitivní omyly a realita u hraniční poruchy osobnosti

P21.       Hunková M., Velartová H., Jelenová D.: Mohla nesprávná diagnostika a terapie hyperkinetické poruchy přispět k rozvoji závažné trestné činnosti?

P22.       Jelenová D., Praško J.: Psychiatrické komorbidity u nespecifických střevních zánětů

P23.       Michalčáková R., Přikrylová Kučerová H., Alexová P., Ježková M., Košťálová M., Bednařík J.,

                Přikryl R., Kašpárek T., Stehnová I.: Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech

P24.       Pomykacz J., Pekárková M.: Využití sociálních sítí jako supervize v adiktologii II.

P25.       Mainerová B., Šmoldasová J., Grambal A., Axmann K.: Komplikace substituční léčby Metadonem

P26.       Sustková M., Krsiak M.: New trends on the czech and european drug scene

 

SOBOTA 7. 1. 2012 a NEDĚLE 8. 1. 2012

13.30 – 14.30

PREKLINICKÝ VÝZKUM

P1.         Kubištová A., Melicher T., Španiel F., Mikoláš P., Horáček J., Novák T.: Zvýšené plazmatické hladiny interleukinu 6 a tumor necrosis faktoru α jako markery prozánětlivého stavu u prvních epizod schizofrenie

P2.         Fišar Z, Jirák R., Kitzlerová E., Zvěřová M., Hroudová J., Hanuš Z., Raboch J.: Monoaminoxidáza, membránový přenos serotoninu, homocystein a kortizol při Alzheimerově nemoci a depresi

P3.         Žourková A., Slanař O., Palčíková I., Pindurová E., Juřica J.: Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anxiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí

P4.         Bakoš J., Bačová Z., Ratulovská N., Štrbák V.: Proliferačné účinky oxytocínu na neuronálne bunky

P5.         Kučerová J., Nováková J., Šulcová A.: Vliv ligandů 5-HT1 receptorů na příjem metamfetaminu v modelu i.v. "self-administration" u potkana

P6.         Škopek P., Hynie S., Šida P., Klenerová V.: Neuropeptid oxytocin i hormon produkovaný v srdci ovlivňují stejné myokardiální oxytocinové receptory

P7.         Krůšek J., Kaniaková M., Vyskočil F.: Monoterpeny kafr a mentol inhibují nikotinové acetylcholinové receptory

P8.         Juřica J., Sabová M., Zendulka O., Machalíček M., Švéda P., Farková M.: Systémové podání metamfetaminu indukuje biotransformaci alkoholu u potkana

P9.         Rambousek L., Vales K., Holubova K., Bubenikova-Valesova V., Chodounska H., Vyklicky L. Jr., Stuchlik A.: Antipsychotic effect of 3α5β-pregnanolone glutamate in animal model of schizophrenia

P10.       Zdarova Karasova J., Sepsova V., Pohanka M., Zemek F., Kuca K.: HPLC study of blood-brain barrier penetration of two acetylcholinesterase inhibitors – tacrine and 7-MEOTA after oral administration in rats

P11.       Vojtišková M., Janovec L., Imrich J.: Syntéza derivátov akridínu ako potenciálnych interkalátorov DNA kvadruplexu

P12.       Korabecny J., Musilek K., Zemek F., Horova A., Nepovimova E., Opletalova V., Hroudova J., Fisar Z., Jung Y. S., Kuca K.: Monosubstituované N-alkylované deriváty takrinu: syntéza, biologické hodnocení a molekulární modeling

P12.       Spilovská K., Hamuľaková S., Korabečný J., Musílek K., Kuča K., Imrich J.: Syntéza a biologické hodnocení takrin-kumarinových heterodimerů jako potenciálních inhibitorů cholinesteras v terapii Alzheimerovy choroby

P12.       Hubickova Henrigova L., Manákova E., Zemanova Z., Kostalova J.: Embryotoxicity of Mirtazapine: a study using Chick Embryotoxicity Screening Test

P13.       Puskarčíková J., Bubeníková-Valešová V., Vrajová M.: Účinek agonisty serotoninových 1A receptorů tandospironu na expresi N-methyl-D-aspartátových receptorů a na kognitivní funkce u potkana

P14.       Šida P., Klenerová V., Škopek P., Hynie S.: Chování potkanů v otevřeném poli po parenterální aplikaci galaninu a jeho nepeptidového agonisty galnonu

P15.       Pistovčáková J., Amchová P., Šulcová A.: Serotonergní receptory 5-HT3 hrají roli při expresi behaviorální sensitizace k účinkům metamfetaminu

P16.       Korabecny J., Musilek K., Zemek F., Horova A., Holas O., Nepovimova E., Opletalova V., Hroudova J., Fisar Z., Jung Y.-S., Kuca K.: Synthesis and in vitro evaluation of 7-methoxy-N-(pent-4-enyl)-1,2,3,4-tetrahydroacridin- 9-amine - new tacrine derivate with cholinergic properties

P17.       Pometlová M., Deykun K., Schutová B., Hrubá L., Mikulecká A., Šlamberová R.: Efekt akutního metamfetaminu ve dvou testech anxiety

P18.       Sabová M., Zendulka O., Juřica J.: Vplyv bupropionu na aktivitu izoformy 2D2 cytochromu P450

P19.       Hamulakova S., Janovec L., Holas O., Hrabinova M., Kuca K., Kristian P., Imrich J.: Novel tacrine derivatives as potent cholinesterase inhibitors for the treatment of Alzheimer´s disease

P20.       Máchalová A., Šlais K., Šulcová A.: Vliv atomoxetinu na agresivitu v modelu konfliktních sociálních interakcí u myší

P21.       Marek J., Komlóová M., Holas O., Musílek K., Cabal J., Kuča K.: Inhibitory acetylcholinesterázy - příprava nových struktur a jejich testování

P22.       Kaniaková M., Vyklický L., Horák M.: Úloha membránových domén NR1 a NR2 podjednotek při transportu funkčních NMDA receptorů na buněčný povrch

P23.       Kassa J., Kunešová G., Misík J., Kuča K.: Vyhodnocení neuroprotektivního účinku oximu HI-6 podávaného samostatně nebo v kombinaci s trimedoximem či oximem K203 na potkanech intoxikovaných sarinem

P24.       Bačová Z., Bakoš J., Ratulovská N., Štrbák V.: Vplyv etanolu na sekréciu TRH a jeho proliferačné účinky

P25.       Bernášková K., Matějovská I., Šlamberová R.: Ovlivní prenatální expozice metamfetaminu aktivitu řezů z hipokampu dospělých potkanů?

P26.       Hroudová J., Fišar Z., Jirák R., Raboch J., Korábečný J., Kuča K..: Změny buněčného dýchání u pacientů s Alzheimerovou chorobou a osob v depresivní epizodě

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška